"Tu czujemy się bezpiecznie, uczymy się szanować siebie nawzajem, myśleć, zdobywać wiedzę, zadziwiać,
znajdować spokój i tworzyć"

Home Stypendia

Stypendia za wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

Poprawiony (poniedziałek, 26 lutego 2018 18:37)

 

Stypendia dyrektora

STYPENDIA  DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II   W  STOBIERNEJ

ZA  WYNIKI  W  NAUCE

II SEMESTR 2016/2017

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Stobiernej

 

Kasa IV

Kasa V

Klasa VI

Julia Sikora-5,3

Maria Szela- 5,3

Nikola Mormol- 5,36

Aleksandra Gawlik - 5,3

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Stobiernej

Kasa I

Oliwia Sidor - 5,21

 

Poprawiony (piątek, 30 czerwca 2017 21:08)

 

Stypendium Dyrektora - I semestr roku szkolnego 2016/2017

STYPENDIA  DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II   W  STOBIERNEJ

ZA  WYNIKI  W  NAUCE

I SEMESTR 2016/2017

Publiczne Gimnazjum w Stobiernej

Klasa I


Oliwia Sidor - 5,21


Poprawiony (środa, 15 lutego 2017 18:35)

 

Regulamin
przyznawania stypendium
za wyniki w nauce
w Zespole Szkół w Stobiernej


§ 1
1.    Szkoła może udzielić uczniowi stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki w klasie IV.
2.    Dyrektor zarządzeniem powołuje trzyosobową komisję stypendialną.
3.    Do zadań komisji należy:
a)    ustalenie średniej ocen warunkującej przyznanie uczniowi stypendium za wyniki
w nauce,
b)    przekazywanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi szkoły.
§ 2
1.    Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz wzorową ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr) w którym przyznaje się stypendium.


§ 3
1.    Raz w semestrze, nie później niż w dniu rady klasyfikacyjnej komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady pedagogicznej, ustala minimalną średnią ocen uprawniającą do ubiegania się o stypendium motywacyjne
(załącznik nr 1).
2.    W terminie siedmiu dni wychowawcy klas po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej typują uczniów do stypendium za wyniki w nauce i odpowiedni wniosek składają do komisji stypendialnej (załącznik nr 2).
3.    Komisja stypendialna weryfikuje złożone wnioski w ciągu tygodnia od daty ich złożenia i sporządza odpowiedni protokół (załącznik nr 3).
4.    Nie później niż tydzień po weryfikacji, komisja stypendialna występuje do dyrektora szkoły o przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczniom, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane.
5.    Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel
w budżecie szkoły (załącznik nr 4).
6.    Wysokość stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2, p. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
7.    Wypłata stypendium za wyniki w nauce następuje nie wcześniej niż po ukończeniu okresu (semestru) za który przyznane zostało stypendium.
8.    Stypendia za wyniki w nauce jest wypłacane raz w okresie (semestrze).

§ 4
1.    Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.
2.    Informacje o przyznaniu stypendium podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na zamieszczenie na stronie internetowej szkoły listy uczniów, którzy otrzymali stypendium motywacyjne.

Niniejszy Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce
w Zespole Szkół w Stobiernej
został przedstawiony Radzie Pedagogicznej
Zarządzeniem nr 19/2014
Dyrektora Zespołu Szkół w Stobiernej
z dnia 17 listopada 2014 roku

Do pobrania:

Zgoda na przekazanie stypendium na konto bankowe


STYPENDIA  DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II   W  STOBIERNEJ

ZA  WYNIKI  W  NAUCE I SEMESTR 2015/2016

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej

Klasa V

Aleksandra Gawlik - 5,30

Publiczne Gimnazjum w Stobiernej

Klasa III

Żaneta Szymaszek - 5,19

Poprawiony (środa, 17 lutego 2016 23:17)

 

Programy, projekty

SZKLANKA MLEKA
OWOCE W SZKOLE


programy prowadzone
przez
Agencję Rynku Rolnego


Pierwsze uczniowskie
doświadczenia
drogą do wiedzy


Pracownie komputerowe w szkole współfinansowane przez
Polecamy
ARISS

Szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie ARISS

Redaktor strony: Tomasz Świerczek
Strona stworzona w Joomla przez: Hubert Hajduk
All rights reserved

stat4u